Nhãn mác quần áo

Nhãn mác quần áo bao gồm nhãn dệt cao cấp, dệt cao mật độ, dệt satin và nhãn in cotton,
nhãn in satin có biên, nhãn in satin thường, nhãn in giấy dai...